- TÁJÉKOZTATÓ ELÁLLÁSI JOGRÓL - 

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek az átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vásárlót megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától, azaz a megrendelés rögzítésétől számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni (űrlapon való beküldéssel vagy e-mailben küldött üzenet útján) a Kereskedő részére. A csomag átvételének megtagadása vagy elmulasztása nem minősül vásárlástól való elállásnak. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére, ennek bizonyítása a Vásárlót terheli. A Kereskedő emailben visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. A Kereskedő az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából.

Vásárló elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. Visszaküldési cím: Letzshopping.hu - Nnamchi Zsuzsanna, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.

A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Kereskedő címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli kivéve, ha a Kereskedő vállalta e költségek viselését. A Kereskedőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. 
A termék visszaküldési költségén kívül - az elállás kapcsán - a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől és az áru visszaérkezésétől számított 24 órán belül a Kereskedő visszatéríti a Vásárló által kifizetett terméket, ide nem értve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alapesetben az alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 - ELÁLLÁSI NYILATKOZAT- 

Kérjük, csak elállási szándék esetén töltse ki!